"TI VAGYTOK A MI KATEDRÁLISAINK"

 Ki ne hallott, olvasott volna már a kunhalmokról? Megtalálhatók ezek az Alföldünkön mindenfelé, sok közülük híressé is vált, regék, mondák és nagyfontosságú leletek fűződnek nevükhöz. Bár sokáig vitatott volt természetes, vagy mesterséges eredetük, mára bizonyossággal eldőlt a kérdés, őseink keze munkáját hirdetik, tehát ember által léterhozott halmok ezek. Egyikük őrhalom lehetett, másikukban hajdani előkelőség alussza örök álmát, ismét másokon vezéri sátor állhatott. Biztosan verejtékcseppek ezreinek hullatásával hordták össze hajdan a halmokat. Sokukat feltárta a kutató ásója, még többet megbolygatott a kincsvágyó emberi mohóság. A hozzájuk fűződő történetek tatárokról, törökökről, kuruc-labanc eseményekről, betyárokról, kincskeresőkről és táltosokról szólnak. Megjelenésükkel élénkítik a sík vidékeket, hozzá tartoznak a magyar tájhoz.

"Ti vagytok a i katedrálisaink." Illyés Gyula nevezte így a kunhalmokat, az Alföldnek ezeket a sajátos tájképi elemeit. Az egykori vízjárta síkság jellemző földpiramisai Győrffy István, a honi néprajztudomány jeles képvidelője szerint "olyan 5-10 méter magas, 20-50 méter alapátmérőjű, kúp vagy félgömb alakú képződmények, amelyek legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen terültek el, s nagy százalékban temetkezőhelyek, sírdombok, őr- vagy határhalmok". Ez a meghatározás ma is helytállónak tekinthető, noha még számos kérdés tisztázásra vár. A szakirodalomban Horváth István (1784-1846) használta először a kunhalom elnevezést, s azokat a letelepedő kunok művének tulajdonította. Ezzel szemben Jenei István őskutatónk 1851-ben a következő álláspontra helyezkedett: "annyi bizonyos, hogy a hazai halmok kunhalom nevezete a magyar nép ajkán nem él, egy pár évtized óta az írói nyelv kezdé divatba hozni".

A kunhalmok pusztulása végzetesen felgyorsult. Egyrészt az elhordás, a roncsolás, másrészt a mélyművelés, a beerdősítés, beépítés miatt szűnnek meg a halmok, vagy változik meg, károsodik maradandóan kultúrrétegük, vegetációjuk. Ezek a halmok pedig nem csak tájképi tartozékai az Alföldnek, hanem sajátos történeti - kultúrtörténeti értéket is rejtenek rétegeikben. A régészeti kutatások kiderítették, hogy a halmok nagyrésze rézkori, korabronzkori temetkezések, bronzkori telepek, szarmata, germán, honfoglaláskori temetők, Árpád-kori templomok és sírok, olykor valóban kun temetkezések nyomait őrzi. Legalább ennyire fontos az is, hogy az Alföldet egykor borító ligetes táj löszgyep maradványainak szinte már csak a halmok az utolsó menedékei.

 Összességében elmondhatjuk, hogy ennek az egységes Kárpát-medencei európai nagytájnak, az Alföldnek a kunhalmok unikális értékű tájelemei, elsősorban táj-, régészeti-, kultúrtörténeti- és botanikai kincsek őrzői.

 Jelenük, de jövőjük is a területen élő és főleg ott gazdálkodó emberek munkájától, oltalmazó vagy pusztító tevékenységétől függ. Ettől függ, hogy megmaradnak-e a kunhalmok az itt még megtalálható növény- és állatfajok számára élőhelyekként. A velük kapcsolatos természetvédelmi munkának a legfőbb tennivalója az lehet, hogy értelmes kompromisszummal útját álljuk az utóbbi időben igen felerősödött halompusztító tevékenységnek. A legsürgetőbb feladat a jelenlegi állapot rögzítése, fenntartása. Már ez is nagy eredmény lenne, mert ezzel megállíthatnánk a halmok széthordását, végleges puszulását.

(Részlet egy tanulmányból)

 

A KUNHALMOK, MINT ENERGIA SZÖKŐKUTAK

A kunhalmok ősi eredetű, mesterséges dombocskák a természeti környezetben. Többségüket a Kárpát-medencében még a honfoglalás előtt itt élt hun népek (avarok) hozták létre temetkezési céllal, őrhelyül és szakrális okokból. Később készítettek vigyázóhalmokat és határhalmokat is. A jelenlegi osztályozásbeli főbb típusaik: lakódombok (tellhalmok), sírdombok (kurgánok), őrhalmok (vigyázóhalmok, strázsahalmok) és határhalmok.

 Egyes halmok különleges földsugárzási övezetekre épültek. Mindez radiesztéziai módszerekkel is precízen kimérhető, ingával vagy pálcával, sőt az érzékenyebbek közvetlenül is megtapasztalhatják ha beleállnak az "energia szökőkútnak" elkeresztelt jelenségbe.

Három békés-megyei kunhalmot vizsgáltak meg:

 

ATILLA HALOM, DOBEGYHÁZ

A kurgán Dombegyház település szélétől kb. 250 méterre, a Kevermes felé vezető úttól balra (észak felé) található, nagyjából 100 méterre a műúttól. A tengerszint feletti magassága 102,6 méter, alapátmérője 65 méter, becsült magassága 3 méter.

 Az úgynevezett pávaszemes kunhalom alakzat középpontja. Erősen roncsolt, akácfával és bozótossal sűrűn benőtt halom maradvány, amelynek sajnálatos állapotához több amatőr Atilla kutató is hozzájárult az évszázadok alatt. Körülötte szántóföld található, földút nem vezet hozzá.

 A száj és írásbeli hagyomány szerint Atilla királyunkat Dombegyházán temették el. Ez a hagyomány több, mint ezer éven át élt a népben, amit az 1700-as évektől írásban is rögzített Radnai Mikes.

 

KRIPTA-HALOM, KISDOMBEGYHÁZ

   A Dombegyház és Kisdombegyház falvak határdűlőjében, a Cigányka-ér bal partján (Kriptáj-dűlő) található. A nádassal és löszös gyepterülettel, délnyugati oldalán pedig szántóval határolt kurgán felszínét fás-legelő borítja. Relatív magassága 8,5 méter, palástmérete 100 méter. Megközelíthető földúton a Kisdombegyház főutcájának déli végéből (Domegyház felé vezető úton) kelet felé induló Liget utcán végig haladva. A falun túl a Cigányka-ér jobb partja mentén, az egykori homokbányán (ma halastó) túl található, kb. 1,5-2 kilométerre a műúttól.

 

   A halom keleti oldalát erősen megbolygatták. Az 1800-as évek elején családi sírboltot épített rá a tulajdonos Lonovics-Hollósi család, ahová 12 halottat temettek. Ma a Bisztray család tulajdonában van (leszármazottak), akik az 1945-1970 között teljesen lerombolt kápolnát a 90-es években újjáépítették Szent Kornélia kápolna néven. A halom a ley vonalak kereszteződési pontján található.

 

MÁGORI-HALOM, VÉSZTŐ

   Vésztő falutól nyugatra, kb. 5 km-re, a Szeghalomba vezető út mellett található, a Körös-Maros Nemzeti Park területén, a Holt Sebes Körös bal partján. A folyó lefűzött kanyarulata által három oldalról körbefogott folyóháton két halom áll közvetlenül egymás mellett. A 7-8 m magasságú, 100-150 m alapátmérőjű ikerdomb ősi település maradványokat rejt magában. A területen többször végeztek ásatásokat és a neolitikumból, rézkorból, bronzkorból és középkorból származó leleteket találtak. A bal oldali halom déli részére az Árpád-korban monostort építettek, ami az 1400-as évekig működött. Később az 1810-es években borospince volt a helyén. Ma kőtár és múzeum található itt.

  Az általunk "energia szökőkútnak" nevezett transzcendens jelenség mindhárom fent említett kunhalomnál megfigyelhető (Mágornál csak a jobb oldali dombon). Lényegében egy kékes színben tündöklő, már 8-10 kilométerről is jól látható, szokatlanul erős energia feláramlásról van szó, ami az egész kunhalom területét lefedi.  Az áramlás intenzitása befelé, a közepe felé haladva folyamatosan nő. Középen, egy kb. 2 méter átmérőjű körben van a maximumon. A szökőkút teljes átmérője 20-25 méter körülire becsülhető. A színe a látó sámánok számára gyönyörű kékes, de mindhárom halomnál némileg különböző árnyalatú. Az energiakitörés állandóan mozog, sok párhuzamos energiasugárból áll és leginkább egy hagyományos szökőkútra hasonlít.
   A kitörés forrása kb. 2000 kilométer mélyen van a földköpenyben, a negyedik dimenzióban és a földfelszínhez (a szilárd kéreghez) van szinkronizálva a pozíciója. Tehát nem a bolygómagból jön és nem rögzített forrású. Így az európai kontinentális kőzetlemez elmozdulása nem változtat a helyzetén, az mindig a kunhalom területén marad (együtt mozogva vele). Fölfelé kb. 200 kilométer magasra ér fel (a légkör határáig), de a közepéből egy kis nyaláb kimegy a világűrbe, a bolygó auráján túlra, nem tudni hová. A többi energia sok kis nyalábra szakadva visszafordul és egyenesen aláhullik a talajra egy szűk körzetben. Az energia tehát leáramolva visszacsatlakozik a forrásba, zárt ciklust alkotva. A felszínen ezek a leáramlások több száz négyzetméteres területen szóródnak szét a felszálló nyaláb körül, szabályos mintázatban, körkörösen. Átmérőjük 1-3 méter között van. A felszálló nyalábtól távolodva a leáramlások mérete csökken, egyre vékonyabbak és gyengébbek, de még mindig érezhető a hatásuk ha beleállunk valamelyikbe.
   A szökőkutak valószínűleg fontos szerepet játszanak a Földnek, mint élőlénynek (Gaia) a működésében, annak csakráiként. Éltető energiával látják el (permetezik be) a környezetüket több száz négyzetkilométeres körzetben és talán egyéb funkciójuk is van. Nem tudjuk, hány ilyen lehet még szerte a bolygón, de hallottunk híreket róla, hogy a Pilisben is láttak hasonló képződményeket a sámánok, többet is. A mi számunkra elsősorban azért érdekesek, mert gyógyító hatásuk van. A környéken egyébként ősidők óta tudja minden helybeli, hogy a dombok szent helyek és gyógyító energiát sugároznak. Aki beteg, kimegy és eltölt a szökőkútban néhány órát. Ezzel kapcsolatban az alábbi véleményen vagyunk.:
   A tapasztalataink szerint a legjobb állva tartózkodni az "energia szökőkútban", elsősorban a centrumában, de az egész domb területe jótékonyan hat az emberi szervezetre. Célszerű maximum 1 órát eltölteni ott, hacsak nem beavatott mester (sámán) az illető, mert túltölti az aurát ha nem tudja ezt az illető megfelelően elirányítani, lekezelni. A feláramlás szabályosan átmossa a négy dimenziós aurát, kifésüli és rendszerezi, rendbe teszi a fényszálait (csakrák, időszálrendszer), tehát egyértelműen gyógyító hatású. Ennél fogva segíti a tisztulási és gyógyulási folyamatokat, feltöltve a sejteket életerővel. Pontosan úgy, ahogy egyes szent zarándokhelyek a világban, ahol csodálatos gyógyulások történnek.
   A folyamat mellékhatásairól alaposabb vizsgálatok nélkül semmit sem tudtunk megállapítani. Mivel elképzelhető, hogy nem minden betegségre hat jótékonyan (pl. a fertőző bakteriális és vírusos betegségeket inkább erősítheti), ezért egyelőre nem javasoljuk, hogy komoly betegségben szenvedők oda zarándokoljanak a csoda reményében. Akár halálos veszélyt is jelenthet az ilyenfajta kezelés bizonyos esetekben (vagy a tünetek súlyosbodását), de egy egészséges, átlagos erőnlétű ember számára teljesen biztonságos.  Mindenképpen célszerű volna rendes orvosi vizsgálatokat elvégezni különféle betegségekben szenvedő emberek bevonásával, hogy pontosan tudjuk, mire használhatnánk ezeket a természetes gyógyító forrásokat.

Felhasznált irodalom:
Szelekovszky László - Békés megye kunhalmai, 1999.
Békés megye településeinek atlasza, 1995.

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő